Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Biverkningsrapportering

Rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket

Rapporter om misstänkt biverkning ska skickas direkt till Läkemedelsverket.

Ansvaret för rapportering av biverkningar åligger den huvudman (såväl offentlig som privat) som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården (LVFS 2012:14).

E-utbildning från Läkemedelsverket: Biverkningsrapportering i praktiken

I Läkemedelsverkets biverkningsdatabas (BiSi) hamnar alla biverkningsrapporter från läkare, tandläkare, sjuksköterskor samt farmaceuter. (Här hittar du länk till rapporteringsalternativ avseende både e-tjänst och traditionell pappersblankett.)

Biverkningsrapportering i TakeCare

Rapporterna sambandsbedöms och bildar underlag i olika databaser
Rapporterna granskas av handläggare och experter vid Läkemedelsverket, som bedömer om det kan finnas ett orsakssamband mellan läkemedlet och den aktuella händelsen. I sin bedömning tar de bland annat hänsyn till patientens bakomliggande sjukdom, samtidigt intag av andra läkemedel samt tidsförloppen för intaget och för händelsen. Alla insända rapporter läggs in i databasen och blir sökbara oavsett om ett samband bedöms föreligga eller inte. De svenska rapporterna blir också viktiga delmängder i biverkningsdatabaser inom EU och WHO. Signalspaning på inkomna rapporter sker både på nationell och internationell nivå.

Läs mera på: Läkemedelsverket. Hur granskas biverkningsrapporterna?

Konsumenter får också rapportera
Även allmänheten har möjlighet att rapportera biverkningar av läkemedel direkt till Läkemedelsverket. Man kan rapportera biverkningar för sig själv, sitt barn eller någon annan som man ansvarar för. Alla konsumentrapporter läggs också in i BiSi.

Rapportera här som konsument