Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

PD1- och PDL1-hämmare

PD1- och PD-L1-hämmare

Sidan uppdaterad 2021-04-30

Sammanställning över NT-rådets rekommendationer för PD1- och PD-L1-hämmare.

Tabellen är sorterad så att det läkemedel som i monoterapi har lägst årskostnad står längst till vänster och det med högst årskostnad står längst till höger. Berednings- och administrationskostnader tillkommer.

Bör användas

Kan användas

Inte användas

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

 

Indikationer

Bavencio
(avelumab)

Libtayo
(cemiplimab)

Opdivo
(nivolumab)

Tecentriq
(atezolizumab)

Keytruda
(pembrolizumab)

Imfinzi
(durvalumab)

Malignt melanom, avanceratmonoterapi 
i första hand


monoterapi
i andra hand


Malignt melanom, adjuvantmonoterapi
i första hand


monoterapi
i andra hand


Malignt melanom, avancerat PD-L1 <1%+ Yervoy
Lungcancer, 1:a linjen icke-småcellig
+ bevacizumab, paklitaxel och karboplatin

monoterapi


Lungcancer, 1:a linjen icke-småcellig, lokalt avancerad


monoterapi

Lungcancer, 1:a linjen icke småcellig metastaserad och/eller recidiverande i gott allmäntillstånd+ Yervoy med 2 cykler platinum-dubblett
Lungcancer, 1:a linjen icke-småcellig av skivepiteltyp i gott allmäntillstånd

+ karboplatin och paklitaxel/nab-paklitaxel


Lungcancer, 1:a linjen Icke-småcellig av icke-skivepiteltyp i gott allmäntillstånd
+ nab-paklitaxel och karboplatin

+ platinabaserad kemoterapi och pemetrexed


Lungcancer, 2:a linjen Icke-småcellig av icke-skivepiteltypmonoterapi
i första hand

monoterapi
i andra hand

monoterapi
i andra hand


Lungcancer, 2:a linjen icke-småcellig av skivepiteltypmonoterapi
i första hand


monoterapi
i andra hand

monoterapi
i andra hand


Lungcancer, 1:a linjen småcellig
 + etoposid och karboplatin


+ etoposid med karboplatin eller cisplatin

Urotelial cancer, 1:a linjen

monoterapimonoterapi

monoterapi


Urotelial cancer, 2:a linjenmonoterapi

monoterapi

monoterapi


Njurcellscancer, 1:a linjen

 + Inlyta


+ Yervoy


+ Inlyta


Njurcellscancer, 2:a linjenmonoterapi
Huvud- och halscancer, 1:a linjen skivepitelial

monoterapi el. + platinabaserad kemoterapi & 5-flurorouracil


Huvud- och halscancer, 2:a linjen skivepitelialmonoterapi


monoterapi


Merkelcellscancer

monoterapi


Skivepitelcancer, kutan


monoterapi

Bröstcancer, trippelnegativ
+ nab-paklitaxel eller paklitaxelHepatocellulärt carcinom
+ becacizumabKlassiskt Hodgkins lymfommonoterapi


monoterapi