Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Urval

Kriterier för urval

För att beaktas i Horizon scanning, och därmed föreslås för nationellt ordnat införande, ska läkemedelssubstansen eller indikationen uppfylla minst ett av nedanstående kriterier:

 • Stor patientpopulation
 • Signifikant morbiditet förknippat med tillståndet
 • Har potential att tillföra kliniska fördelar
 • Innovativt sätt att behandla sjukdomen
 • Potentiella kostnadskonsekvenser
 • Kan leda till behov av omorganisation av vården
 • Potential för påverkan på behandlingsriktlinjer och andra rekommendationer
 • Potentiella säkerhetsaspekter att beakta
 • Potentiellt högt media-/patientintresse
 • För snabb eller för långsam introduktion kan förväntas efter ett godkännande
 • Är potentiellt juridiskt, etiskt eller politiskt intressant

Hänsyn tas också till om substansen/indikationen:

 • Tillhör en växande läkemedelsgrupp eller terapiområde, är ett nytt sätt att behandla eller en ny läkemedelsgrupp.
 • Är relevant för svenska förhållanden.
 • Ligger i sen fas II- eller i fas III-studier eller är inskickat till regulatoriska myndigheter för godkännande.

Filtreringen sker i två steg. Det första steget sker internt i arbetsgruppen för Horizon scanning. De substanser/indikationer som där bedöms intressanta, eller där det är svårt att avgöra vilket, stäms av med landstingens expertgrupper. I steg två sker en sammanvägning av experternas åsikter.

Regionerna lämnar synpuntker

Regionerna får baserat på den tidiga bedömningsrapporten från Horizon scanning, prioritera om ett läkemedel bör ingå i nationellt ordnat införand och hanteras vidare av NT-rådet, under vägledning av nedanstående generella kriterier

 • Sjukdomens svårighetsgrad.
 • Behandlingseffekt jämfört med alternativ behandling.
 • Resurspåverkan.
 • Etiska aspekter.

Senast ändrad