Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Uppföljning

Syftet med nationell uppföljning av ett nytt läkemedel är att utvärdera om läkemedlet använts enligt NT-rådets rekommendation och om ett jämlikt införande har uppnåtts.

Samverkan vid planering av uppföljning

Planeringen av uppföljning av ett nytt läkemedel som ska omfattas av nationellt ordnat införande sker ofta i samverkan mellan Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Socialstyrelsen. Aktörerna enas om frågeställningar, ansvarsfördelning, parametrar att följa upp, samt inventerar datakällor.

Uppföljningen planeras parallellt med införandet. I samband med att rekommendationen tas fram beskrivs vilken nivå av uppföljning som behöver göras i alla regioner och vilka parametrar som kan följas upp i mån av resurser.

Omfattning av uppföljningen

Syftet med nationell uppföljning av ett nytt läkemedel är att klargöra om läkemedlet använts enligt rekommendationerna, till rätt patientgrupp (indikationer, kontraindikationer) och på rätt sätt (dos, dosintensitet). Ibland, men mer sällan, följs också säkerhet och effekt upp.

Av praktiska skäl kan inte alla läkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande följas upp på detta sätt. Regionerna förses dock med försäljningsstatistik för alla läkemedel som är ärenden hos NT-rådet.

Hur länge följer man upp?

Generellt bör uppföljningen pågå i två till tre år. Uppföljningsresultaten återrapporteras till NT-rådet och förmedlas till regionerna, samt publiceras på webbplatsen.

Senast ändrad