Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Rekommendation

NT-rådet har regionernas mandat att ge rekommendationer om användning av läkemedel och indikationer som omfattas av nationellt ordnat införande. Syftet är att åstadkomma en jämlik tillgång till nya läkemedel genom effektiv användning av våra gemensamma resurser.

Prioritering

Baserat på den etiska plattformen för prioritering och den hälsoekonomiska värderingen görs en bedömning av läkemedlets värde jämfört med annan tillgänglig behandling. NT-rådet rådgör i regel med kliniska experter i samband med att rekommendationer utvecklas.

Rekommendationerna ska baseras på samma principer, oavsett vilket läkemedel eller sjukdomstillstånd det gäller.

NT-rådets utlåtanden är rekommendationer till regionerna och gäller systematisk användning. Rekommendationerna baseras på bedömningen av ett läkemedels värde på gruppnivå och utgår från den etiska plattformen för prioritering som antagits av riksdagen. Den etiska plattformen har tre principer i hierarkisk ordning, men ska hanteras som en helhet:

  • Människovärdesprincipen - vården ska respektera alla människors lika värde
  • Behovs- och solidaritetsprincipen - mer av hälso- och sjukvårdens resurser bör fördelas till dem som har de största behoven, de svåraste sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten
  • Kostnadseffektivitetsprincipen - innebär att en rimlig relation mellan kostnader och nytta, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet ska eftersträvas

Det betyder att NT-rådet ibland behöver säga nej till ett läkemedel, exempelvis om priset är så högt att man riskerar att tränga undan annan vård till patienter med lika stora eller större behov. Rekommendationerna formuleras som ett ja eller nej till användning i de fall då det i kunskapsunderlaget inte kan identifieras subgrupper som antingen förväntas få eller sakna nytta av läkemedlet.

Sammanvägd bedömning

Rekommendationerna baseras på bedömning av ett nytt läkemedels värde jämfört med bästa nuvarande behandling vid varje aktuell indikation. I sin bedömning sammanväger NT-rådet tillståndets svårighetsgrad, behandlingens effektstorlek, tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget och tillståndets sällsynthet. Dessa faktorer ställs i relation till kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår som beräknas i den hälsoekonomiska värderingen. NT-rådet har en policy för bedömning av samhällets betalningsvilja.

Ett viktigt underlag för NT-rådet är det hälsoekonomiska rapport TLV tar fram inom klinikläkemedelsuppdraget. TLV medverkar vid alla NT-rådets möten. Läkemedelsföretagen förser TLV med underlag till dess bedömning, och kan därmed bidra till att öka tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget.

Kommunikation

NT-rådets rekommendationer publiceras på webbplatsen för nationellt ordnat införande, samt kommuniceras direkt via e-post till regionernas kontaktpersoner för läkemedel samt till berörd patientförening och berört läkemedelsföretag.

Giltighetstid

NT-rådet gör senast efter två år en ny bedömning av en utfärdad rekommendation. Om rekommendationen fortfarande bedöms fylla en funktion för att tillse jämlik användning beslutas att den kvarstår. Om läkemedlet anses infört enligt utfärdad rekommendation avslutas det nationella ordnade införandet och regionerna informeras om att läkemedlet fortsatt ska hanteras av respektive läkemedelskommitté.

Om rekommendationen blivit inaktuell, till exempel att läkemedlet fått vidgad indikation, annan förmånsbegränsning, att nya avtal har tillkommit eller att andra nya läkemedel introduceras vid indikationen, kan rekommendationen revideras.

Senast ändrad