Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Horizon scanning

Horizon scanning, eller horisontspaning, innebär att man samlar in, dokumenterar och värderar information om nya läkemedel och indikationer innan de godkänns. Regionerna får då bättre framförhållning i arbetet med att förbereda vården för introduktion av nya läkemedel.

Horizon scanning ger också regionerna och NT-rådet underlag för att besluta om ett läkemedel ska hanteras genom nationell samverkan i den gemensamma processen för ordnat införande eller om det ska hanteras av varje enskild region.

Arbetet har sedan 2009 bedrivits av en arbetsgrupp i fyrlänsgruppen: Region Stockholm, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland.

Arbetssätt

Arbetsgruppen kartlägger kontinuerligt vilka nya läkemedel och indikationer som väntas bli godkända och lanserade inom överskådlig framtid. Horizon scanning sker i tre steg:

 1. Datainsamling, för att kartlägga läkemedel på väg mot den svenska marknaden, ungefär 1-2 år före godkännande. Detta görs dels genom bevakning av olika källor och databaser, dels genom regelbundna så kallade pipeline-möten med läkemedelsföretagen.
 2. Filtrering och kondensering av insamlad data – omkring ett till två år före beräknat godkännande. Det resulterar i en lista med läkemedel som bedöms kunna få en inverkan på vården, som förmedlas till landstingen.
 3. För dessa läkemedel skrivs en tidig bedömningsrapport som beskriver aktuellt kunskapsläge om behandlingen och de konsekvenser den kan få för vården. Målsättningen är att denna rapport ska vara klar omkring sex månader innan läkemedlet blir godkänt för försäljning.

Lista över utsedda läkemedel för utveckling av tidiga bedömningsrapporter

Kriterier för urval

Med hjälp av validerade kriterier identifieras kommande läkemedel eller indikationer som väntas få en inverkan på vården. För att beaktas ska substansen eller indikationen uppfylla minst ett av nedanstående kriterier:

 • Stor patientpopulation
 • Signifikant morbiditet förknippat med tillståndet
 • Har potential att tillföra kliniska fördelar
 • Innovativt sätt att behandla sjukdomen
 • Potentiella kostnadskonsekvenser
 • Kan leda till behov av omorganisation av vården
 • Potential för påverkan på behandlingsriktlinjer och andra rekommendationer
 • Potentiella säkerhetsaspekter att beakta
 • Potentiellt högt media-/patientintresse
 • För snabb eller för långsam introduktion kan förväntas efter ett godkännande
 • Är potentiellt juridiskt, etiskt eller politiskt intressant

Hänsyn tas också till om substansen/indikationen:

 • Tillhör en växande läkemedelsgrupp eller terapiområde.
 • Är ett nytt sätt att behandla eller en ny läkemedelsgrupp.
 • Är relevant för svenska förhållanden.
 • Ligger i sen fas II eller i fas III, eller är inskickat till regulatoriska myndigheter för godkännande.

Filtreringen sker i två steg. Det första steget sker internt i arbetsgruppen. De substanser/indikationer som där bedöms intressanta, eller som är svårbedömda, granskas också av kliniska experter i landstingen. I steg två sker en sammanvägning av experternas åsikter.

Kommunikation

De läkemedel eller indikationer som är utvalda för bedömning listas på webbplatsen för nationellt ordnat införande. Fyrlänsgruppens arbetsgrupp har dessutom särskild dialog med kontaktpersoner i regionerna. De tidiga bedömningsrapporterna förmedlas till berört läkemedelsföretag, regionerna och NT-rådet.

Senast ändrad