Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Lenvima (lenvatinib)

NT-rådet har i juni 2021 beslutat om nationell samverkan för Lenvima i kombination med pembrolizumab,för behandling av vuxna patienter med avancerad eller recidiverande endometriecancer (EC) med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling, och som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller strålning. Det betyder att läkemedlen vid den indikationen ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om användningen efter att de genomgått en hälsoekonomisk värdering.


Lenvima i monoterapi är indicerat för hepatocellulärt carcinom samt sköldkörtelcancer.

NT-rådet har beslutat att Lenvima som mototerapi kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.