Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Ändrade rekommendationer av PD-1- och PD-L1-hämmare

Opdivo, Tecentriq och Keytruda vid andra linjens behandling av icke småcellig lungcancer

Följande ändringar har gjorts: Rangordning av läkemedlen.

Opdivo bör användas i första hand och Keytruda eller Tecentriq i andra hand vid andra linjens behandling av icke småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp.

Opdivo bör användas i första hand och Keytruda eller Tecentriq i andra hand vid andra linjens behandling av icke småcellig lungcancer av skivepiteltyp.

Opdivo i kombination med Yervoy, Keytruda i kombination med Inlyta samt Bavencio i kombination med Inlyta vid avancerad njurcellscancer

Följande ändringar har gjorts: Rangordning av läkemedlen.

Opdivo i kombination med Yervoy bör användas i första linjen vid behandling av vuxna med avancerad njurcellscancer med intermediär/dålig prognos.

Bavencio i kombination med Inlyta kan användas i första linjen vid behandling av avancerad njurcellscancer hos vuxna oberoende av prognostisk riskgrupp.

Keytruda används inte i kombination med Inlyta i första linjen vid behandling av avancerad njurcellscancer hos vuxna.

Opdivo och Keytruda behandling av malignt melanom

Följande ändringar har gjorts: Rangordning av läkemedlen.

Opdivo bör användas i första hand och Keytruda i andra hand vid behandling av malignt melanom

Opdivo och Keytruda för adjuvant behandling av melanom

Följande ändringar har gjorts: Rangordning av läkemedlen.

Opdivo bör användas i första hand och Keytruda i andra hand vid adjuvant behandling av melanom med hög risk för recidiv.

Bavencio vid merkelcellskarcinom

Följande ändringar har gjorts: Rekommendationen är ändrad från ”kan användas” till ”bör användas”.

Bavencio bör användas för behandling av vuxna patienter med metastaserad merkelcellskarcinom (MCC).

Libtayo vid kutan skivepitelcancer

Följande ändringar har gjorts: Rekommendationen är ändrad från ”används inte” till ”kan användas”.

Libtayo kan användas för behandling av metastaserad eller lokalt avancerad kutan skivepitelcancer (CSCC).

Senast ändrad